PROJECTEN / Leren op maat / Visie op werkplekleren

Visie op werkplekleren


Leren op het werk wordt door TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) gezien als één van de belangrijkste leervormen. Daarom wil ze werkplekleren krachtiger benutten binnen de organisatie. Om dit te kunnen doen is het van belang dat er een duidelijk visie is geformuleerd op werkplekleren die ook intern gedragen wordt. Om tot deze visie te komen heeft team Leren & Ontwikkelen van TMZ aan Educared gevraagd om hierbij te ondersteunen.

Vraagstuk: formuleren visie werkplekleren

TMZ ziet het integreren van werkplekleren als groeiend belang en noodzaak voor de organisatie, de individuele medewerker en de uiteindelijke kwaliteit van zorg aan de cliënt. Ze heeft al ideeën over werkplekleren, maar het is nog niet gelukt om dit structureel en eenduidig vorm te geven.

Het vormgeven van werkplekleren begint bij duidelijkheid en overeenstemming over wat werkplekleren is binnen TMZ. Om hier meer vaart in te maken en tot een gedegen aanpak te komen heeft TMZ ondersteuning gevraagd aan Educared.

De wens van TMZ is om een visiedocument te hebben dat als startpunt dient om werkplekleren verder te kunnen integreren. Deze geformuleerde visie sluit aan bij de ambities en eisen die in de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging worden benoemd.

Onze aanpak

Nadat we inzicht hebben gekregen in de visie op leren van TMZ en welke leeractiviteiten er op dit moment aanwezig zijn, hebben we drie sessies ontwikkeld.

Vanuit een faciliterende en adviserende rol hebben wij medewerkers van TMZ ondersteund bij het opstellen van een visie op werkplekleren binnen de eigen organisatie. Tijdens een sessie stond elke keer één vraag centraal:

Sessie 1: waar staan we?
Sessie 2: waar willen we naartoe en wat hebben we daarbij nodig?
Sessie 3: hoe gaan we dat doen en wie en wat zijn daarbij nodig?

Draagvlak & interactie

Tijdens de sessies speelde interactie een belangrijke rol, waarbij medewerkers vanuit verschillende afdelingen waren betrokken, zodat de visie breed werd vormgegeven. Bovendien zorgden we op deze manier van werken tegelijkertijd voor draagvlak.

Uiteindelijk leidde deze sessies tot het creëren van gezamenlijk gedragen antwoorden op vragen die centraal stonden voor het formuleren van een visie.

Resultaat

In dit visietraject hebben we vruchtbaar samengewerkt met dr. Maaike Endedijk, vanuit haar rol als Associate professor Leren in organisaties aan de Universiteit Twente. Het traject heeft geresulteerd in een passend visiedocument met praktisch uitvoerbare vervolgstappen om het werk zo in te richten dat de kracht van werkplekleren binnen TMZ optimaal wordt benut.

 

Meer weten? Kom in contact
Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een afspraak


Neem contact op